I. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 37 ust. 7 RODO

Szanowni Państwo,
pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby informacje będące Państwa danymi osobowymi były wykorzystywane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek Pomorski” zgodnie z Państwa interesem i w ramach obowiązującego prawa.
W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości związanych z ochroną posiadanych przez Ośrodek danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych:
1. przesyłając je na adres poczty elektronicznej : monika@jacekpomorski.pl
2. dzwoniąc w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numer telefonu : +48609830317
lub informując o nich pracowników Ośrodka, którzy zobowiązani są poinformować o sprawie Inspektora Ochrony Danych.

II. Informacja dla osób biorących udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek Pomorski” dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej RODO), Ośrodek Szkolenia Kierowców
„Jacek Pomorski” informuje o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek Pomorski” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Zielonej 29, wpisany do CEIDG nr REGON 210953335, identyfikująca się nr NIP 5991040634.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się poprzez email: monika@jacekpomorski.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO:
a) w celu zawarcia i realizacji umów na wykonanie usług – art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
– Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

b) w celu wypełnienia ciążących obowiązków prawnych na potrzeby realizacji przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ośrodek gromadzi tylko te dane, które są konieczne do wykonania działań wynikających ze specyfiki działalności firmy, tj. do przeprowadzenia szkoleń, zorganizowania egzaminu praktycznego i teoretycznego, wystawieniu faktur, uprawnień i stosownych zaświadczeń.
Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora wynika z:
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b) podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Ośrodek nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:
a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umów na wykonanie usług – szkoleń przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. c) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ośrodek (art. 21 ust. 1 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Skorzystać z wyżej wymienionych praw można poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: monika@jacekpomorski.pl

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Ośrodek jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów .